Pwy Ydym Ni?

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy'n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mae gan CFfI Cymru dros 5,000 o aelodau rhwng 10 a 26 mlwydd oed ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 157 o glybiau.

Ein Datganiad Cenhadaeth

"Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn
cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus,
cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol."

Clybiau CFfI

Mae holl Glybiau CFfI yn gysylltiedig i un o ddeuddeg Ffederasiwn Sirol yn annibynnol ac yn cael eu rhedeg gan rwydwaith o wirfoddolwyr, gyda chefnogaeth tîm o staff ar lefel y Sir, sydd yn amrywio a dibynnu ar nifer o aelodau a sut mae'r sir yn cael ei ariannu.

Mae pob Clwb yn gweithredu gyda thîm swyddogion; gan gynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd, pob un ohonynt o fewn oedran aelodaeth ac yn cael eu hethol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clybiau.

Mae gofyn i bob clwb i redeg yn ddemocratiaid yn dilyn rheolau cyfansoddiad safonol ac yn darparu rhaglen o weithgareddau y mae'r bobl ifanc yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno.

Ffederasiynau Sirol CFfI

Mae Ffederasiynau Sirol yn darparu rhaglen o weithgareddau ar gyfer Clybiau CFfI I fod yn rhan ac mae'r rhain yn cael eu rheoli drwy gyfres o Is-bwyllgorau. Mae angen i aelodau hefyd i gynrychioli barn eu Clybiau ar y pwyllgorau sirol, a phwyllgor gweithredol y Sir.

Yn debyg i Ffederasiynau Sir, mae CFfI Cymru yn darparu rhaglen o wasanaethau a chefnogaeth gyffredinol i holl glybiau a siroedd yng Nghymru. Mae hyn hefyd yn cael ei reoli trwy rwydwaith o is-bwyllgorau a'r corff llywodraethol; Cyngor CFfI Cymru.

Is-bwyllgorau CFfI Cymru:
Materion Gwledig
Cystadlaethau
Cyllid a Rheoli
Fforwm Ieuenctid
Digwyddiadau a Marchnata
Rhyngwladol a
Gweithwyr a Chyflog


Hanes y Mudiad

Sefydlwyd y Clwb cyntaf ym mhentref Clunderwen yn Sir Benfro yn 1929, gyda ffederasiwn Cymru yn cael ei sefydlu yn 1936.

Adroddiad Blynyddol