CANLYNIADAU AIL DIWRNOD O ADRAN CFFI CYMRU YN Y SIOE FRENHINOL!


Eto heddiw roedd aelodau o Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn cystadlu mewn nifer o gystadleuthau. Heddiw cawsom gystadleuthau o farnu stoc i gystadlaethau dawnsio.

“Diwrnod gwych arall o gystadlu gyda CFfI Cymru yma yn y Sioe Frenhinol,” dywed Cadeirydd CFfI Cymru, Arwel Jones. “Mae’n fraint gweld yr holl aelodau yn cystadlu i’r safon uchaf ac yn mwynhau gwneud ar yr un pryd.”

Dechreuodd yr amserlen cystadlu yn gynanr bore yma gyda’r Barnu Stoc Gwartheg Limousin. Mae’r cystadleuaeth yn gael ei rhannu mewn i bedwar categori oed, dan 16, 18, 21 a 26. Roedd gofyn i aelodau farnu pedwar Gwartheg Limousin ar nodweddion y brîd, ac ar ôl cael chwarter awr i drin a thrafod yr anifeiliaid ac yna dau funud yr un i egluro eu rhesymau.

Ar yr un pryd a’r gystadleuaeth yma, ym Mhabell y CFfI oedd y gystadleuaeth coginio, ble roedd timau o ddau aelod yn paratoi pryd o fwyd dau gwrs, iach, ar gyfer dau athletwr. Gofynnwyd i'r aelodau gyflwyno manylion maeth y pryd trwy defnyddio y system goleuadau traffig a nid i gostio fwy na £15. Roedd y gystadleuaeth Gwisgo i Fyny am 10:30am ar y llwyfan bore heddiw, gyda’r gynulleidfa yn mwynhau creadigrwydd yr aelodau a oedd yn cymryd rhan.

Yna ar Lwyfan CFfI oedd y gystadleuaeth dawnsio, roedd gofyn i’r aelodau berfformio dau ddawns, un yn cynnwys ‘Haka’ ac hefyd trefniant ‘Clubbercise’. Roedd y gystadleuaeth yma yn un poblogaidd iawn, ac wedi denu cynulleidfa mawr at lwyfan CFfI heddi, wrth i’r perfformaidau fod yn rhai lliwgar ac llawn hwyl.

Ac i orffen y cystadleuthau heddiw bydd mwy o gemau rygbi gyda’r gêm terfynol yn gael ei chynnal nos yfory ar ôl y gystadlaethau Tynnu’r gelyn.

RESULTS


BARNU GWARTHEG LIMOUSIN
DAN 16
3rd Rhidian Edwards, Clwyd
2nd Deian Llwyd Roberts, Eryri
1st Bedwyr Siencyn, Ceredigion

BARNU GWARTHEG LIMOUSIN
DAN 18
=3rd Nerys Lewis, Gwent
=3rd Dafydd Davies, Meirionnydd
2nd Angharad Evans, Ceredigion
1st Lewis Gibbin, Sir Gâr

BARNU GWARTHEG LIMOUSIN
DAN 21
3rd Sioned Evans, Ceredigion
2nd Simon Snape, Sir Benfro
1st Caryl Howells, Sir Gâr

BARNU GWARTHEG LIMOUSIN
DAN 26
3rd Amy Phillips, Gwent
2nd Beth Jones, Brycheiniog
1st Beca Glyn, Eryri

BARNU GWARTHEG LIMOUSIN
TÎM
3rd Eryri
2nd Sir Gâr
1st Ceredigion

CYFLEU SEREMONI AGORIADOL
3rd Ceredigion
2nd Brycheiniog
1st Maesyfed

CYSTADLEUAETH AELODAU – COGINIO
3rd – Lucy Jones & Sophie Rees, Maldwyn
2nd – Eleri George & Ffion Harries, Sir Benfro
1st – Cerys Fairclough & Aleisha Braich, Maesyfed

CYSTADLEUAETH GWISGO FYNY
3rd – Martha Perkins & Lauren Davies, Sir Benfro
2nd – Megan Wilde & Amy Wainwright, Maldwyn
1st – Glesni Jones & Llio Parry, Meirionnydd

CYSTADLEUAETH DAWNSIO
3rd – Clwyd
2nd – Meirionnydd
1st – Sir Benfro