Cynllun Bîff Integredig CFfIYdych chi’n ffermwr llaeth?Oes gennych chi ddiddordeb mewn magu lloeau?Neu efallai bod gennych ddiddordeb mewn pesgi gwartheg?Os felly, Cynllun Bîff Integredig CFfI yw eich cyfle i ddatblygu menter cynhyrchu bwyd cynaliadwy a hyfyw

Calf Scheme


Mae amaethyddiaeth yn mynd yn fwy a mwy heriol, ac mae’r prosiect wedi cael ei sefydlu i annog ac i gefnogi aelodau CFfI i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i sefydlu neu reoli a datblygu busnesau presennol. Ariennir Cynllun Bîff Integredig CFfI trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig a bydd yn gwneud defnydd o wybodaeth a phrofiad y prif randdeiliaid ac arbenigwyr eraill y diwydiant.

Er bod magu lloeau’n rhan ganolog o’r cynllun, mae’r cyfleoedd ar gyfer ffermwyr llaeth a phesgwyr yn debyg i’w gilydd. Gellir teilwra’r hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael i bob sector o’r gadwyn gyflenwi i fodloni gofynion a dymuniadau’r unigolyn. Wedi’i lunio i ddarparu system gynaliadwy yn economaidd ac yn amgylcheddol, mae’r cynllun yn canolbwyntio ar iechyd, maeth a pherfformiad ar bob cam o fywyd y llo i sicrhau’r effeithlonrwydd gorau, lleihau costau cynhyrchu wrth ddatblygu sgiliau busnes a fydd yn addas ar gyfer unrhyw fenter ar y fferm.

Mae’r cynllun yn gyfle i aelodau CFfI fanteisio ar ganllawiau a chefnogaeth ganolog wedi’u teilwra gan arbenigwyr yn y maes ynghyd â swyddogion maes rhanbarthol. Nod y fenter hon yn y pen draw yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy i gynorthwyo i gefnogi dyfodol Cymru wledig ac i greu incwm ar gyfer mudiad CFfI.

Pwy all gymryd rhan?


Mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol er mwyn gallu cymryd rhan yn y cynllun:

• Bod yn aelod o CFfI Cymru neu’n aelod cyswllt.

• Rhaid i’r aelod CFfI fod yn byw yng Nghymru, ac mae’n rhaid i’r prif ddaliad fod wedi’i leoli yng Nghymru.

• Rhaid iddynt fod rhwng 16 a 40 mlwydd oed.

• Yr aelod CFfI fydd y prif gyswllt ac yn gyfrifol am gymryd rhan yn y rhaglen ddatblygu.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Luned Evans, Menter a Busnes: luned.evans@menterabusnes.co.uk