Rhaglen Fenter Wledig CFfI Cymru


Mae partneriaeth newydd wedi cael ei sefydlu rhwng CFfI Cymru a Syniadau Mawr Cymru, gan arwain at ddatblygu rhaglen fusnes newydd. Lansiwyd Rhaglen Menter Wledig CFfI Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru.

Yn debyg i wobr busnes y flwyddyn flaenorol, mae aelodau CFfI Cymru ac aelodau cysylltiol hyd at 30 oed yn medru arddangos eu sgiliau busnes gyda gwobr busnes y flwyddyn. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y 13eg o Dachwedd gyda cyfweliadau i’w ddilyn ar yr 20fed o Dachwedd. Cyhoeddir yr enillwyr a’r gwobrau yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2017.

Yn ogystal â'r wobr, mae'r rhaglen yn cynnig cefnogaeth i aelodau gyda; gweithdai i ddatblygu sgiliau busnes allweddol, cyfle i ddatblygu sgiliau busnes mewn bŵt camp busnes, sesiynau un i un gyda chynghorwyr Syniadau Mawr Cymru a'r gallu i rwydweithio ag entrepreneuriaid ifanc a Modelau Rôl busnes i ddysgu beth mae'n ei olygu i redeg busnes, oll wedi eu darparu gan Syniadau Mawr Cymru.

Cymerwch gip olwg ar wefan Syniadau Mawr Cymru i weld yr holl gefnogaeth maent yn ei ddarparu.

https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r rhaglen cysylltwch â elin.williams@yfc-wales.org.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 01982 553502.

Business Of The YearEnnillydd y wobr yn 2017 oedd Eifion Jones o CFfI Dyffryn BanwBLWYDDYN LWYDDIANNUS AR GYFER YR ENTREPRENEUR IFANC EIFION JONESEifionYn dilyn lansiad ein partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru, mae ein Rhaglen Fenter Wledig CFfI Cymru nawr ar y gweill. Ar yr 20fed o Dachwedd cynhaliwyd diwrnod cyfweliadau ble daethpwyd aelodau o bob cwr o Gymru i gystadlu er mwyn ennill teitl ‘Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru’

Derbyniodd Eifion Jones, aelod o glwb CFfI Dyffryn Banw, Maldwyn gwobr o £500 ar ddydd Llun 27ain o Dachwedd yn ystod y Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru fel enillydd Gwobr Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru 2017.

Fe ddechreuodd Eifion y busnes wrth drwsio a chreu offer amaethyddol ar gyfer y fferm. Gwelodd Eifion fod yna ddiddordeb mawr yn ei gynnyrch, ac aeth ymlaen i sefydlu busnes ei hun gan ddylunio a gwneud pob math o offer amaethyddol ochr yn ochr â chontractio torri gwrychoedd a ffensio.

Penderfynodd y panel; Dafydd Jones, Is-gadeirydd CFfI Cymru, David Taylor, cynrychiolydd o Syniadau Mawr Cymru a Frances Jones, enillydd blaenorol gwobr busnes y flwyddyn bod Eifion yn llwyr haeddiannol o’r wobr wrth iddo arddangos sgiliau entrepreneuriaid hynod o lwyddiannus.

Yn dilyn derbyn ei wobr, dywedodd Eifion Jones; “Rwy’n hynod o ddiolchgar i CFfI Cymru a Syniadau Mawr Cymru am y cyfle hwn I gael fy enwi fel Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru 2017. Byddaf yn elwa'n fawr o'r holl gefnogaeth a gynigir drwy gydol y rhaglen, ac edrychaf ymlaen i weld fy menter yn datblygu yn y dyfodol dyfodol, mae fy nyled i'r sefydliad yn fawr!”

Dywedodd Dafydd Jones, ar ran CFfI Cymru; "Rydym yn falch iawn gyda niferoedd a safon uchel y ceisiadau eleni. Roedd llawer o ymgeiswyr yn haeddiannol o’r wobr, ond fe ddangosodd yr enillydd, Eifion Jones sgiliau entrepreneuriaid eithriadol ac roedd ganddo syniad clir ynglŷn â sut i ddatblygu ei fusnes. Yr wyf yn hyderus iawn y bydd busnes y Eifion, gyda’i gwmni ‘Easy Fencer’ yn enghraifft lwyddiannus a phroffidiol i ffermwyr ifanc eraill sy'n dymuno'n dymuniad i ddilyn y llwybr hwn yn y dyfodol, pob lwc iddo â'i fusnes."

David Bannister, Big Ideas Wales Lead Advisor said; “Mae Syniadau Mawr Gymru yn hynod o falch o fedru cydweithio mewn partneriaeth a CFfI Cymru i gefnogi eu Rhaglen Fenter Wledig. Mae hwn yn gynllun cyffrous iawn i ni ac rydym yn edrych ymlaen at helpu sefydlu a chefnogi busnesau gwledig o fewn y mudiad. Gyda darpariaeth o gyfres o weithdai ysbrydoli, sesiynau un i un gyda chynghorydd proffesiynol, cefnogaeth gan fodelau rôl a’r cyfle i fynychu Bwtcamp busnes sydd wedi cael ei chynllunio ar gyfer y Rhaglen, rydym yn ceisio ychwanegu gwerth i’r hyn mae’r CFfI yn ei gynnig yn barod.”

Nid dyma'r unig lwyddiant a gafodd Eifion Jones eleni gyda CFfI Cymru. Yn ystod y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, 2017 enillodd Eifion wobr o £ 1,000 ar gyfer Bwrsariaeth Amaethyddiaeth CFfI Cymru sydd mewn cydweithrediad â Chwmni Anrhydeddus Lifari Cymru a ddyfarnwyd i'w fenter amaethyddol newydd ac ysbrydoledig.

Ennillydd y wobr yn 2016 oedd Frances Jones o CFfI Llanbadarn FynyddCOGYDD CFFI CYMRU YN ENNILL GWOBR BUSNES Y FLWYDDYNNatwest Frances

Unwaith eto mae CFfI Cymru yn falch i weithio ochr yn ochr gyda NatWest i edrych am aelodau ifanc busnes i gystadlu yn gystadleuaeth Busnes y Flwyddyn NatWest. Enillydd y gystadleuaeth eleni ydy Frances Jonse, aelod o CFfI Presteigne ym Maesyfed.

Mae gan Frances busnes ‘Frances Jones Catering’ a hi sydd yn rhedeg y busnes o ddiwrnod i ddiwrnod. Bydd Frances yn cael ei chyflwyno gyda gwobr o £1000 yn niwrnod cyntaf Ffair Aeaf Brenhinol Cymru.

Nid yn unig gwobrwyo pobl ifanc yw pwrpas y wobr yma ond hefyd i gynnig gwasanaeth mentora sydd yn cael ei rhoi yn garedig gan NatWest. Bydd y mentora yma yn cynnwys marchnata, cynllunio busnes a chyngor cyllideb er mwyn cefnogi pobl ifanc.

Y panel o feirniaid am eleni oedd Mr Andrew Woodthorpe, Cyfarwyddwr Namcio Gwledig NatWest, Mr Steve Maggs o Fusnes Cymru a Tom Bevan cyn enillydd y wobr. Nodwyd gan y panel ei fod wedi cael ei phlesio’n fawr gan y safon o ymgeiswyr ac yn edmygu brwdfrydedd aelodau CFfI Cymru.

Mae Frances wedi tyfu ei busnes dros y pedwar blwyddyn ddiwethaf ac yn gobeithio tyfu ei busnes bellach trwy arallgyfeirio sgubor er mwyn paratoi ei gwaith o ddydd i ddydd yna. Defnyddio cynnyrch lleol ydy un o uchafbwyntiau Frances ac yn mwynhau creu bwyd o’r safon uchaf ar gyfer amryw o ddigwyddiadau.

Wedi derbyn y newyddion yma dywed Frances;
“Dwi methu credo fy mod wedi ennill y wobr yma, fe fyddai yn cymryd pob mantais o’r gefnogaeth bydd gan Natwest ei gynnig ac yn defnyddio’r arian i ddatblygu fy ngwasanaeth i’n cwsmeriaid.”

Yn siarad ar rhan y panel o feirniaid, dywed Mr Andrew Woodthorpe;
“Rydym wedi plesio gan Frances gan ei fod mor angerddol tuag at dyfu’r busnes yn fwy. Mae wedi gweithio’n galed i gyrraedd y man yma ac edrychwn ymlaen at weld ‘Frances Jones Catering’ yn y dyfodol.”

Yn siarad ar ran CFfI Cymru, dywedodd Morys Ioan;
“Rydym yn falch iawn gyda’r nifer o ymgeiswyr yr oedd eleni a’i safon. Mae Frances yn llawn haeddiannol o’r wobr yma a fydd yn llysgennad ardderchog ar gyfer diwydiant Bwydydd a Diodydd Cymreig. Hoffai CFfI Cymru ddiolch yn fawr I NatWest am ei ymrwymiad a’i gefnogaeth ar gyfer pobl ifanc y wlad.”