Aelodau CFfI yn arddangos eu sgiliau gwledig yn ystod y Diwrnod Gwaith Maes
Aelodau Sir Benfro yn dathlu ei llwyddiant yn dilyn Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru.

Cynhaliwyd Diwrnod Gwaith Maes lwyddiannus ar Faes y Siroedd Unedig, ar y 21ain Ebrill, wedi ei westeio gan Ffederasiwn Sir Gâr.

Cafodd y digwyddiad ei noddi gan 4 asiant NFU Mutual o Sir Gaerfyrddin ynghyd a nifer o fusnesau lleol wrth ddarparu eu stoc a’u peirianwaith ar gyfer y cystadlaethau amrywiol. Roeddem yn ffodus iawn o gael cefnogaeth nifer o feirniaid a stiwardiaid a roddwyd eu hamser i gynorthwyo gyda’r digwyddiad.

Trwy gydol y dydd bu pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu mewn cystadlaethau sydd â chysylltiadau agos a’r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig, gan gynnwys yr her ffensio a barnu stoc. Yn ogystal â hyn cyflwynwyd cystadleuaeth newydd; Treialon Cŵn Defaid a bu'n llwyddiannus gyda phum aelod yn cystadlu ar safon uchel. Y gobaith yw fydd y gystadleuaeth yn parhau am flynyddoedd i ddod.

Yn ogystal ag aelodau'n cystadlu trwy gydol y dydd, cyhoeddwyd enillydd y Sialens Farchnata BVD CFfI Cymru ar y cyd â Allflex fel CFfI Treuddyn, Clwyd. Cyflwynwyd ymgyrch farchnata lwyddiannus iawn er mwyn helpu codi ymwybyddiaeth o BVD ymysg ffermwyr Cymru, gan ennill gwobr ariannol o £700. Daeth CffI Bro Ddyfi, Ffederasiwn Maldwyn yn ai, gan ennill gwobr o £300.Dywedodd Dewi Parry, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru; “Roedd y Diwrnod Gwaith Maes yn llwyddiannus iawn unwaith eto eleni. Dyma ddiwrnod sy’n bwysig iawn yn ein calendr gweithgareddau gan ei fod yn cyflwyno profiadau newydd i’r aelodau yn ogystal â datblygu eu sgiliau gwledig allweddol megis ffensio a diogelwch gyda pheiriannau. Mae ein diolch yn fawr i Ffederasiwn Sir Gâr am westeio’r digwyddiad, a llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr."

Canlyniadau Llawn
Codi Ffens Iau noddwyd gan ArcelorMittal 1st – Ceredigion ( John Jenkins, Dyfan Jones, Llyr Evans) 2nd – Brycheiniog 3rd – Maesyfed
Codi Ffens Hŷn noddwyd gan ArcelorMittal 1st – Sir Benfro (Iwan Twose, Christopher Davies, Daniel Phillips) (Tlws Brian Llewelyn) 2nd – Brycheiniog 3rd – Maesyfed
Sgiliau Gweithdu 1st – Sir Gâr (Catrin Evans, Hefin Jones, Arwel Jones, Aled Jones) (Tlws Her Col. J.J. Davis) 2nd – Sir Benfro 3rd – Gwent Unigolyn Gorau yn y dask Cymorth: Sian Healey, Brycheiniog (Tarian Sir Lynne Thomas a Thlws Crisial)
Fferm Factor Iau 1st – Brycheiniog (Rhodri Jones & Ryan Jones) 2nd – Sir Benfro 3rd – Gwent
Stocmon Hŷn y Flwyddyn 1st – Sir Gâr (Caryl Howells, Anwen Jones, Elin Childs, Arwel Thomas) (Tlws Elwyn Griffiths Trophy) 2nd – Ceredigion 3rd – Maesyfed
Unigolyn Gorau 1st – Caryl Howells, Sir Gâr (Tlws Castellor Trophy) 2nd – Elin Childs, Sir Gâr 3rd – Anwen Jones, Sir Gâr
Stocmon Iau y Flwyddyn 1st – Sir Benfro (Annie Peters, Rhys James, Sion Wilson, Steffan Wilson) (Tlws Coffa Tom Evans Memorial Trophy) 2nd – Clwyd 3rd – Ynys Môn
Unigolyn Gorau 1st – Cain Owen, Ynys Môn (Tarian Tracy Jones Shield) 2nd – Idris Williams, Clwyd =3rd – Ffion Havard, Brycheiniog =3rd – Steffan Wilson, Sir Benfro
Treialon Cŵn Defaid 1st – Logan Williams, Sir Gâr 2nd – Dewi Jenkins, Ceredigion 3rd – Llion Harries, Sir Benfro
CffI Byw 1st – Ceredigion (Hafwen Davies, Sioned Davies, Lois Jones, Nia Morgans) 2nd – Sir Gâr 3rd – Sir Benfro
Overall Winning Federation 1st – Sir Benfro =2nd – Brycheiniog =2nd – Sir Gâr