Annog Aelodau CFfI
i groesawu newidCYNHADLEDD

Datblygu i fod yn ffermwyr effeithlon sy'n gallu ymateb i'r heriau sy'n ein gwynebu yn y dyfodol oedd thema cyffredinol ar gyfer y Gynhadledd Materion Gwledig CFfI Cymru.

Estynnwyd croeso cynnes i aelodau CFfI Cymru, cynrychiolwyr o bartneriaid y mudiad a noddwyr corfforaethol y mudiad i drydedd gynhadledd Materion Gwledig a drefnwyd gan CFfI Cymru a noddir gan CCF (Clynderwen and Cardigan Farmers). Cafwyd pawb a fynychodd y fraint ar wrando ar wledd o siaradwyr dosbarth cyntaf - thema’r diwrnod oedd 'Byw i ffermio neu Ffermio i fyw' - gynhaliwyd ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar Ddydd Sadwrn 14eg o Ionawr.

Roedd yna siaradwyr adnybyddus iawn o’r byd amaeth yn ein gynhadledd eleni gan cynnwys rhai sydd wedi ennill nifer o wobrau, mentoriaid ac ysgolheigion oedd yn profi i fod yn ysbrydoledig i'r gynulleidfa ifanc. Roedd Brexit yn ymddangos ym mhob cyflwyniad ac roedd yna deimlad fod y diwydiant yn barod i newid a byddem yn gallu ymateb i gyfleoedd a gwrthsefyll yr heriau.

Wrth groesawu'r rhai oedd yn bresennol i'r digwyddiad, dywedodd Jonathan Saer o CCF a oedd hefyd yn cadeirio’r digwyddiad: "Rydym yn falch iawn gyda'r nifer sydd wedi mynychu cynhadledd a’r safon o siaradwyr yma heddiw" Roedd cyflwyniad cyntaf y dydd gan John Scott o Fferm Fearn yn y Easter-Ross, Sutherland wedi cael ei ddarparu trwy ffilm a wnaed yn arbennig ar gyfer y Gynhadledd oherwydd nid oedd Mr Scott yn medru bod yn bresennol.

Dangosodd y ffilm ei fferm Bîff, Defaid a tir âr sy'n rhedeg 6000 o ddefaid magu a 250 o wartheg sugno. Mae John yn ysgolhaig Nuffield, cyn-enillydd Ffermwr Defaid y Flwyddyn gyda’r Farmers Weekly ac aelod a cyswllt o Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Annogodd yr aelodau'r CFfI i fod yn uchelgeisiol ac i beidio â bod ofn newid. Dyfyniad ysbrydoledig John oedd 'Amgylchynwch eich hun gyda rheiddiaduron ac nid draeniau'.

Rhoddodd Richard Roderick, Ffermwr Defaid y Flwyddyn 2015 gyda Farmers Weekly a Mentor Cyswllt Ffermio cipolwg ar y gwahanol fentrau mae ef yn ei rhedeg ar Fferm Newton yn Nyffryn Wysg. Mae'r fferm Teulu yn cadw defaid Suffolk a Texel croes a buches o wartheg Stabiliser. Mae Richard wedi derbyn Ysgoloriaeth gan Hybu Cig Cymru 2016. Mae Richard yn anelu at gynhyrchu cig o ansawdd uchel, mwy effeithlon, sy'n seiliedig ar borthiant i fuchod sugno llai o faint. Siaradodd am ei ymweliad ag America i ymchwilio opsiynau bridio cig eidion.

Yn y trydydd sesiwn o dan arweiniad Ysgolhaig Nuffield ac ymgynghorydd milfeddyg Rob Drysdale MRCVS fe canolbwyntiodd ar dyfodol cynhyrchu cig eidion o'r fuches laeth. Roedd cyflwyniad Rob yn arbennig o briodol wrth bod Ffederasiwn CFfI Cymru yn cychwyn ar ei brosiect Gynllun Bîff Integredig eu hunain ar y cyd â Dunbia a Menter a Busnes.

Mae'r olygfa o'r adwerthwr wedi ei gyflwyno gan Will Jackson, Rheolwr Amaethyddol ar gyfer Cig Eidion ac Oen ar gyfer y Co-op. Roedd ei araith yn canolbwyntio ar gyfeiriad y gadwyn gyflenwi yn y DU yn y dyfodol a dywedodd y bydd yn newid ei holl gig moch ffres a chig oen i 100% Prydeinig o 1 Mai 2017. Siaradodd Will yn angerddol am adeiladu perthynas gref rhwng y cynhyrchydd a'r mân-werthwr.

Y trydydd enillydd o wobr Farmers Weekly y dydd oedd Richard Tudor ynglyn a’i fenter cig eidion ar ei Fferm Llysun yn Nhrefaldwyn. Mae Llysun yn codi o 550 troedfedd i 1,400 troedfedd ac mae'n safle arddangos Cyswllt Ffermio. Annogodd Richard y gynulleidfa i beidio ag edrych ar ein cymdogion fel cystadleuydd ond i weld gweddill y byd a rhoi'r pasbort i ddefnydd da os ydych wir eisiau ddysgu.

Cymerodd cyn aelod o CFfI Cymru ac ymgeisydd oedd yn y rownd derfynol o Ffermwr y flwyddyn yn yr adran Cymysg gyda’r Farmers Weekly sef Stuart Hammond y sesiwn olaf o’r dydd. Mae Stuart yn ffermio mewn partneriaeth gydâ'i frawd Edward. Mae mentrau y brodyr Hammond yn amrywio o gynhyrchu cig eidion a defaid i ddofednod ac o ynni gwyrdd i ganolfan chwarae i blant. Anogodd Stuart i'r gynulleidfa peidio â bod ofn newid. Bydd Brexit yn cyflwyno cyfleoedd a heriau newydd i’r diwydiant ac mae'n gweld dyfodol cryf ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr bwyd. Roedd Stuart yn annog y gynulleidfa i chwarae ei rhan wrth bortreadu stori gadarnhaol am amaethyddiaeth yn y DU.

Dywedodd Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru, Morys Ioan:
"Rydym wedi ymateb i adborth aelodau ac eleni roedd y gynhadledd o gynhyrchwyr bwyd o'r radd orau ac i gyd yn ysbrydoledig mewn ffyrdd gwahanol, ynghyd â barn y mân-werthwr sy'n falch i gefnogi cynnyrch Prydeinig ac rydym yn falch o fod wedi croesawu arbenigwr yn integreiddio cig eidion. Hoffwn yn arbennig ddiolch i noddwyr y Gynhadledd sef CCF, mae eu cefnogaeth i'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr bwyd yn cael ei werthfawrogi'n fawr. "