BLWYDDYN LWYDDIANNUS AR GYFER YR ENTREPRENEUR IFANC EIFION JONESYn dilyn lansiad ein partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru, mae ein Rhaglen Fenter Wledig CFfI Cymru nawr ar y gweill. Ar yr 20fed o Dachwedd cynhaliwyd diwrnod cyfweliadau ble daethpwyd aelodau o bob cwr o Gymru i gystadlu er mwyn ennill teitl ‘Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru’

Derbyniodd Eifion Jones, aelod o glwb CFfI Dyffryn Banw, Maldwyn gwobr o £500 ar ddydd Llun 27ain o Dachwedd yn ystod y Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru fel enillydd Gwobr Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru 2017.

Fe ddechreuodd Eifion y busnes wrth drwsio a chreu offer amaethyddol ar gyfer y fferm. Gwelodd Eifion fod yna ddiddordeb mawr yn ei gynnyrch, ac aeth ymlaen i sefydlu busnes ei hun gan ddylunio a gwneud pob math o offer amaethyddol ochr yn ochr â chontractio torri gwrychoedd a ffensio.

Penderfynodd y panel; Dafydd Jones, Is-gadeirydd CFfI Cymru, David Taylor, cynrychiolydd o Syniadau Mawr Cymru a Frances Jones, enillydd blaenorol gwobr busnes y flwyddyn bod Eifion yn llwyr haeddiannol o’r wobr wrth iddo arddangos sgiliau entrepreneuriaid hynod o lwyddiannus.Yn dilyn derbyn ei wobr, dywedodd Eifion Jones; “Rwy’n hynod o ddiolchgar i CFfI Cymru a Syniadau Mawr Cymru am y cyfle hwn I gael fy enwi fel Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru 2017. Byddaf yn elwa'n fawr o'r holl gefnogaeth a gynigir drwy gydol y rhaglen, ac edrychaf ymlaen i weld fy menter yn datblygu yn y dyfodol dyfodol, mae fy nyled i'r sefydliad yn fawr!”

Dywedodd Dafydd Jones, ar ran CFfI Cymru; "Rydym yn falch iawn gyda niferoedd a safon uchel y ceisiadau eleni. Roedd llawer o ymgeiswyr yn haeddiannol o’r wobr, ond fe ddangosodd yr enillydd, Eifion Jones sgiliau entrepreneuriaid eithriadol ac roedd ganddo syniad clir ynglŷn â sut i ddatblygu ei fusnes. Yr wyf yn hyderus iawn y bydd busnes y Eifion, gyda’i gwmni ‘Easy Fencer’ yn enghraifft lwyddiannus a phroffidiol i ffermwyr ifanc eraill sy'n dymuno'n dymuniad i ddilyn y llwybr hwn yn y dyfodol, pob lwc iddo â'i fusnes."

David Bannister, Big Ideas Wales Lead Advisor said; “Mae Syniadau Mawr Gymru yn hynod o falch o fedru cydweithio mewn partneriaeth a CFfI Cymru i gefnogi eu Rhaglen Fenter Wledig. Mae hwn yn gynllun cyffrous iawn i ni ac rydym yn edrych ymlaen at helpu sefydlu a chefnogi busnesau gwledig o fewn y mudiad. Gyda darpariaeth o gyfres o weithdai ysbrydoli, sesiynau un i un gyda chynghorydd proffesiynol, cefnogaeth gan fodelau rôl a’r cyfle i fynychu Bwtcamp busnes sydd wedi cael ei chynllunio ar gyfer y Rhaglen, rydym yn ceisio ychwanegu gwerth i’r hyn mae’r CFfI yn ei gynnig yn barod.”

Nid dyma'r unig lwyddiant a gafodd Eifion Jones eleni gyda CFfI Cymru. Yn ystod y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, 2017 enillodd Eifion wobr o £ 1,000 ar gyfer Bwrsariaeth Amaethyddiaeth CFfI Cymru sydd mewn cydweithrediad â Chwmni Anrhydeddus Lifari Cymru a ddyfarnwyd i'w fenter amaethyddol newydd ac ysbrydoledig.