BWRSARIAETH AMAETHYDDOL CFfI CYMRU YN GALLUOGI I AELOD ARALL I DDATBLYGU’I FENTER NEWYDDDerbyniodd Aled Harper, aelod o glwb CFfI Abergwaun, Sir Benfro wobr o £1,000 ar ddydd Llun 23ain o Orffennaf yn ystod y Sioe Frenhinol Cymru fel enillydd bwrsariaeth amaethyddol CFfI Cymru 2018.

Mae’r wobr yn ceisio cefnogi pobl ifanc sydd eisiau sicrhau dyfodol i’w hunain mewn amaethyddiaeth. Penderfynodd y panel o feirniaid, mai enillydd haeddiannol y wobr eleni oedd Aled a dangosodd sgiliau entrepreneuriaid hynod o dda.Roedd Aled yn awyddus iawn i chwilio am ffynhonnell incwm ychwanegol ar gyfer ei fferm deuluol. Cafodd fwy o gyfrifoldeb adref ar ei fferm ac mae nawr yn cadw defaid a moch ei hun. Gyda hyn, fe ddatblygodd Aled ddiddordeb yn y maes arlwyo wrth werthu ei gynnyrch cartref yn lleol. Gwelodd Aled fod yno ddiddordeb mawr yn ei gynnyrch lleol, yn enwedig ar gyfer digwyddiadau mawr fel priodasau a sioeau ac aeth ymlaen i sefydlu ei fusnes ‘Coast Roast’.Dywedodd Aled, “Braint o’r mwyaf yw hi i dderbyn y wobr eleni er mwyn datblygu fy musnes ‘Coast Roast’. Heb os, bydd y cyfle hwn yn lwyfan i hysbysebu’r fenter newydd i gynulleidfa eang. Yn ogystal, fe fydd yr arian yn fy ngalluogi i fuddsoddi mewn adnoddau marchnata, cyfleon hyfforddiant a datblygiad cyffredinol y busnes”.

Dywedodd Hefin Evans, ar ran CFfI Cymru; "Rydym yn falch iawn gyda niferoedd a safon uchel y ceisiadau eleni. Roedd llawer o ymgeiswyr yn haeddiannol o’r wobr, ond fe ddangosodd yr enillydd, Aled Harper sgiliau entrepreneuriaid eithriadol ac roedd ganddo syniad clir ynglŷn â sut i ddatblygu ei fusnes. Yr wyf yn hyderus iawn y bydd busnes y Eifion, gyda’i gwmni ‘Coast Roast’ yn enghraifft lwyddiannus a phroffidiol i ffermwyr ifanc eraill sy'n dymuno i ddilyn y llwybr hwn yn y dyfodol, pob lwc iddo â'i fusnes."