CADEIRYDD CFfI CYMRU YN CROESAWU NEWID AR GYFER Y GENHEDLAETH NESAF O FFERMWYRWrth siarad yn y sesiwn Amaethyddiaeth Cymru: Croesawu Newid ar gyfer Llwyddiant yng Nghynhadledd NFU yn yr ICC Birmingham ar ddydd Mawrth 20fed o Chwefror, rhoddodd Laura Elliott, Cadeirydd CFfI Cymru gipolwg ar rai o’r pryderon sy’n wynebu’r genhedlaeth nesaf ynghyd â chydnabod gwaith CFfI Cymru wrth ddatblygu arweinwyr y diwydiant o fewn y mudiad.

Nodwyd; Mae gan bobl ifanc nifer o rwystrau i’w goresgyn cyn mentro i mewn i’r diwydiant - gyda sicrhau fferm yn un ohonynt, ond mae cynlluniau megis rhaglen fentro Cyswllt Ffermio yn darparu cyfle gwych i sefydlu menter ar y cyd rhwng fferm sefydledig ac unigolyn sy’n awyddus i ffermio; dylai cynlluniau o’r fath gael eu cefnogi a’i hannog.’

'Mae technoleg ac arloesedd wedi'i gysylltu’n gryf â llwyddiant yn nyfodol y diwydiant amaethyddol. Fel y genhedlaeth nesaf o ffermwyr, mae ymchwil yn allweddol ac yn chwarae rôl gynyddol wrth sicrhau cynaladwyedd ac effeithlonrwydd y system gynhyrchu bwyd. Mae'n hollbwysig bod ein Llywodraeth yn parhau i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu yn dilyn 2020. ''Thema allweddol arall a grybwyllwyd oedd pwysigrwydd addysg ym mhob categori oedran a fydd nid yn unig yn cynyddu proffil cynnyrch Cymru, ond yn hyrwyddo'r stori ffermio a lleihau stereoteipiau tuag at y diwydiant. Mae mentrau fel Diwrnodau Fferm Agored yn allweddol wrth addysgu'r cyhoedd a byddai'n cael effaith gref ar y canfyddiadau cyffredinol. Mae angen mwy o addysg ar fwyd a ffermio mewn ysgolion, fe fydd y camau bach y gallwn eu cymryd i hyrwyddo ein hunain yn medru arwain unigolion i newid eu canfyddiad o'r diwydiant a’i harferion siopa. '

'Mae mudiad y ffermwr ifanc yng Nghymru wedi cefnogi aelodau er mwyn trosglwyddo rhai o’r pryderon i'r Llywodraeth er mwyn ddylanwadu ar bolisi amaethyddol y dyfodol, ochr yn ochr â nodi prif bryderon ynghylch trefniadau masnach, cymorth ariannol, ffynonellau llafur a rheoleiddio marchnad. Mae’r CFfI yn chwaraewr allweddol o fewn y diwydiant sy'n parhau i feithrin datblygiad pobl ifanc gwledig, gan greu arweinwyr a chefnogi'r rheiny sydd ag uchelgeisiau amaethyddol trwy ddarparu hyfforddiant anffurfiol a datblygiad personol, cynyddu hyder a syniadau newydd. '