CCB YN LANSIO BLWYDDYN Y CFfI

Llun o gynrychiolwyr Ffederasiynau CFfI Ceredigion a Sir Benfro yn derbyn Tlws y Western Mail oddi wrth Mr Geraint Lloyd, Llywydd CFfI Cymru.


Llun o gynrychiolwyr CFfI Ceredigion yn derbyn Tlws Beynon Thomas oddi wrth Mr Geraint Lloyd, Llywydd CFfI Cymru. Cyflwynir y tlws am y nifer uchaf o bwyntiau yn rhaglen waith yr aelodau iau.


Llun o gynrychiolwyr FfCFfI Brycheiniog yn derbyn tlws NFU Cymru am y cynnydd canrannol mwyaf yn nifer yr aelodau oddi wrth Mr Hedd Pugh, yn cynrychioli NFU Cymru, a Mr Geraint Lloyd, Llywydd CFfI Cymru.


Teithiodd aelodau o’r mudiad o bob cwr o Gymru i Aberystwyth i gyfranogi ym mhenwythnos CCB CFfI Cymru. Yn ogystal â’r CCB, cynhaliwyd cyfarfodydd nifer o grwpiau llywio’r Ffederasiwn, cyfarfod y Cyngor a Dawns y Cadeirydd, oedd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf.


Yn ystod y CCB, cyhoeddwyd enwau enillwyr nifer o wobrau’r CFfI. Roedd aelodau o Ffederasiynau CFfI Ceredigion a Sir Benfro yn dathlu ar ôl ennill Tlws y Western Mail am sgorio’r nifer uchaf o bwyntiau yn holl raglenni gwaith CFfI Cymru trwy gydol y flwyddyn. Fe wnaeth Ceredigion hefyd gipio tlws Beynon Thomas am y nifer uchaf o bwyntiau gan aelodau iau yn rhaglenni gwaith CFfI Cymru. Fe wnaeth Ffederasiwn Brycheiniog ennill tlws NFU Cymru, a gyflwynir i’r sir sy’n cyflawni’r cynnydd canrannol uchaf yn nifer yr aelodaeth. Llwyddodd y Ffederasiwn i sicrhau cynnydd o 10% yn nifer yr aelodau.


Fe wnaeth yr aelodau hefyd ethol nifer o swyddogion i wasanaethu yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Cafodd Geraint Lloyd, un o gyflwynwyr BBC Radio Cymru, ei ethol yn Llywydd CFfI Cymru am yr ail dymor, a chafodd Dafydd Jones o FfCFfI Meirionnydd ei ethol yn Gadeirydd CFfI Cymru am y flwyddyn sy’n dod a chafodd Katie Davies o CFfI Sir Benfro ei hethol yn Is-gadeirydd yn ystod yr un cyfnod.


Yn ystod cyfarfodydd y grwpiau llywio a chyfarfod y Cyngor, fe wnaeth aelodau drafod eu rhaglenni gwaith ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. Cafodd Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion newydd yr is-bwyllgorau eu hethol hefyd i arwain pwyllgorau CFfI Cymru yn ystod y deuddeg mis nesaf.


Swyddogion CFfI Cymru 2018 / 2019


Llywydd CFfI Cymru Geraint Lloyd, Ceredigion
Cadeirydd CFfI Cymru Laura Elliott, Morgannwg
Is-gadeirydd CFfI Cymru Dafydd Jones, Meirionnydd
Cadeirydd yr Is-bwyllgor Cystadlaethau Elen Williams, Morgannwg
Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor Cystadlaethau Erica Swan, Clwyd
Cadeirydd yr Is-bwyllgor Materion Gweledig Hefin Evans, Sir Gâr
Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor Materion Gweledig Lee Pritchard, Morgannwg
Cadeirydd yr Is-bwyllgor Digwyddiadau a Marchnata Carys Jones, Sir Gâr
Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor Digwyddiadau a Marchnata Aled Thomas, Sir Benfro
Cadeirydd yr Is-bwyllgor Rhyngwladol Angharad Edwards, Sir Benfro
Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor Rhyngwladol Rhiannon Davies, Ceredigion
Cadeirydd y Fforwm Ieuenctid Alaw Mair Jones, Ceredigion
Is-gadeirydd y Fforwm Ieuenctid Sioned Phillips, Sir Benfro