CFfI CYMRU YN CWRDD A LLYWODRAETH CYMRU YN FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU 2017



Ar fore Llun 27ain o Dachwedd, cynhaliwyd cyfarfod ar y cyd rhwng aelodau CFfI Cymru a chynrychiolwyr o Adran Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru gyda Malcolm Thomas MBE yn cadeirio’r cyfarfod.

Prif bwrpas y cyfarfod hwn oedd i roi cyfle i aelodau’r mudiad i ddweud eu barn o bersbectif y genhedlaeth nesaf ar gyfer polisïau amaethyddiaeth ac amgylcheddol newydd yng Nghymru yn ogystal â cheisio darparu atebion ar gyfer ystyriaeth Llywodraeth Cymru.

Cynhaliwyd trafodaeth ble tynnodd yr aelodau sylw at rai materion allweddol sy'n eu hwynebu, gan gynnwys: pryderon ynglŷn â sicrhau cytundeb masnach yn y dyfodol, ffynhonnell lafur y dyfodol, mecanweithiau cefnogi, datblygu brand yng Nghymru, rheoleiddio effeithiol a pherthnasol ochr yn ochr â’r angen am fwy o addysgu ym maes bwyd a ffermio. Nodwyd y pryderon hyn gan Lywodraeth Cymru, a lle y bo modd, rhoddwyd cyngor ar sut i oresgyn rhai o'r materion a godwyd.

Roedd y cyfarfod hwn hefyd yn gyfle i Lywodraeth Cymru i hysbysu’r ffermwyr ifanc ynglŷn â rhai o'r cyfleoedd newydd sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd. Un o'r prif bynciau trafod oedd y Cynllun Mynediad Ifanc newydd ar gyfer 2018. Eglurwyd seilwaith y cynllun newydd a'r broses ymgeisio i'r aelodau, a derbyniodd Llywodraeth Cymru adborth ar ddatblygiad presennol y cynllun.

Yn dilyn y cyfarfod dywedodd Dafydd Jones, Is-gadeirydd CFfI Cymru, "Bu'r cyfarfod gydag Adran Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru yn llwyddiant a chafodd yr aelodau gyfle i godi unrhyw bryderon sydd ganddynt ynglŷn â dyfodol y Sector Amaethyddiaeth. Heb amheuaeth roedd y cyfarfod hwn wedi bod o fudd mawr i'n haelodau ac rydym yn gobeithio cadw mewn cysylltiad rheolaidd â Llywodraeth Cymru yn y dyfodol ".