CFfI CYMRU YN DEWIS CADEIRYDD NEWYDD


Dafydd Jones, aelod o CFfI Meirionnydd, yw Cadeirydd newydd Ffederasiwn CFfI Cymru. Etholwyd Dafydd gan aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Hen Goleg, Aberystwyth, a bydd yn arwain y sefydliad yn ystod y flwyddyn sy’n dod.


Mae Dafydd newydd ymddeol fel Cadeirydd Ffederasiwn Sirol CFfI Meirionnydd, ac mae’n gweithio i fusnes ffermio’r teulu yn Llanfihangel y Pennant, ger Tywyn.


Ar ôl cael ei ethol yn Gadeirydd, dywedodd Dafydd:
“Mae’n anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Ffederasiwn CFfI Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â’n tîm o swyddogion a staff brwdfrydig ac ymroddgar i sicrhau yr aiff y sefydliad o nerth i nerth. Rwy’n edrych ymlaen hefyd at wella proffil y sefydliad yn y diwydiant amaethyddol, a chael cydnabyddiaeth am y gwaith rydym ni’n ei wneud i gynorthwyo, hyfforddi a datblygu ffermwyr y dyfodol.”


Cyhoeddodd Dafydd mai’r elusen y bydd y sefydliad yn ei gefnogi eleni fydd Ambiwlans Awyr Cymru, a bydd yn cyfranogi mewn taith tractorau ledled Cymru yn ystod haf 2019. Anogir Clybiau Ffermwyr Ifanc a Ffederasiynau Sirol y CFfI i godi arian i’r elusen dros y deuddeg mis nesaf hefyd.


Cafodd Katie Davies o Ffederasiwn Sir Benfro ei hethol yn Is-gadeirydd yn ystod y CCB.


I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hynt a helynt Dafydd tra bydd yn Gadeirydd, gallwch ei ddilyn ar Twitter @Chair_WalesYFC