CYNLLUN NEWYDD WEDI EU LANSIO I GEFNOGI DATBLYGIAD AMAETHYDDOL YMYSG FFERMWYR Y GENHEDLAETH NESAF
Yn ddiweddar, lansiwyd Llywodraeth Cymru eu Cynllun Pobl Ifanc mewn Amaethyddiaeth sydd yn cynnig grant cymorth cychwynnol o £40,000 i 150 o ffermwyr ifanc.

Mae'r Llywodraeth wedi neilltuo £6m i ariannu'r cynllun sydd wedi cael ei gynllunio i gynorthwyo ffermwyr ifanc (o dan 40 mlwydd oed ar y 1af o Ebrill) sydd â chyrhaeddiad uchel ac yn awyddus i sefydlu busnes newydd neu ddatblygu eu busnes presennol.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos eu bod yn meddu’r nodweddion priodol i arwain busnes ddeinameg a chynorthwyo o ran datblygu’r sector amaethyddol wrth i ni agoshau at adael yr UE.

Fe fydd yr arian yn medru cael eu defnyddio ar ffurf cyfalaf gweithio a fydd yn cael ei dalu mewn tri rhandaliad hyd at 31ain o Fawrth 2020, ond fe fydd disgwyl i’r unigolion gwrdd â’r dangosyddion perfformiad allweddol a gytunwyd arno er mwyn bod yn gymwys.

Bydd y ceisiadau'n cael eu sgorio a'u graddio yn ôl sut maent yn cyrraedd y meini prawf. Dyfernir pwyntiau ychwannegol yn ôl y math a strwythur y busnes, cymwysterau academaidd, lefel datblygiad proffesiynol a chryfder y cynllun busnes. Bydd yr holl geisiadau yn cael eu graddio hyd nes cyrraedd y nifer uchaf o ymgeiswyr (150).

Ynghyd a’r cynllun grant, mae'r llywodraeth hefyd wedi cynnig creu Fforwm Pobl Ifanc mewn Amaethyddiaeth. Bydd aelodau'r Fforwm yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau a fydd yn elwa teuluoedd, busnesau a chefn gwlad Cymru. Nod y Fforwm yn i roi cyfle i bobl ifanc fynegi eu barn yn uniongyrchol i weinidogion, uwch swyddogion a chyrff y diwydiant gyda'r bwriad o gefnogi'r genhedlaeth nesaf yn amaethyddiaeth.

Yn dilyn lansiad y cynlyn newydd dywedodd Dafydd Jones, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru; Mae cael mynediad i’r diwydiant amaethyddiaeth wedi mynd yn dasg hynod o anodd, a nawr gydag oedran cyfartalog y diwydiant yn agoshau at 60 mlwydd oed, mae angen mewnbwn y genhedlaeth nesaf o ffermwyr yn fwy nag erioed. Mae’r gefnogaeth a gynigir trwy’r cynllun hon yn hollol allweddol er mwyn annog ffermwyr ifanc i’r diwydiant a sicrhau busnesau llwyddiannus a system gynhyrchu gynaliadwy yn y dyfodol yng Nghymru.