DIWRNOD ARDDANGOS DIWYDIANT LLAETH YN PROFI YN FUDDIOL IAWN I AELODAU CFfI.Yn dilyn llwyddiant y Diwrnod Arddangos Diwydiant Llaeth yn 2016, penderfynwyd i gynnal digwyddiad tebyg eto ond yng Nghogledd Cymru ar yr 18fed o Hydref.

Fe treuliwyd y bore ar Fferm Rhiwlas, Bala. Mae rheolwr y fferm, Sam Carey yn rhannu cytundeb ffermio ar y cyd gyda perchennog Stad Rhiwlas, Richard Price. Yn 2015, trawsnewidiwyd y fferm i fod yn fferm laeth gan osod parlwr troi 50 pwynt. Yn ogystal a cadw 500 o wartheg odro a 200 o loi mae hefyd yn defnyddio system rheoli tyfiant glaswellt. Mae Rhiwlas hefyd yn gweithredu cynllun Rheolaeth Ddarbodus Cyswllt Ffermio sydd yn seiliedig ar leihau mewnbynnau, cynyddu effeithlonrwydd ar fferm a gwella elw net, cyrraedd lefelau uwch o ran perfformiad gweithredol a deall y cysylltiadau o fewn gwahanol brosesau ar effeithiau sy’n gysylltiedig. Wrth reoli’r glaswellt mae Sam yn medru sicrhau fod y stoc yn derbyn glaswellt o’r ansawdd gorau gan leihau’r nifer o fewnbynnau ar yr un pryd i gynyddu effeithlonrwydd.

Ar gyfer ail rhan y dydd, fe ymwelwyd a Chanolfan Bridio Genus yn Rhuthun. Derbyniodd yr aelodau gyflwyniad gan Laura Peyton, Genus a oedd yn arddangos rhai o deirw Bîff a Llaeth mwyaf adnabyddus Canolfan Fridio Genus. Yno cafodd yr aelodau mewnwelediad i sut gaiff y semen ei gasglu, brosesu a’i storio.

Dywedai Dafydd Jones, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru;
Roedd y diwrnod wedi bod yn agoriad llygaid i’r holl aelodau wrth weld system mor syml o amaethu a oedd yn amlwg yn llwyddo gan Sam. Ers y trawsnewidiad i system laeth mae’n amlwg fod Sam wedi defnyddio’i arbenigedd yn y maes i leihau costau a chynyddu proffidoldeb mewn modd syml ac effeithiol. Bu ymweld a genus hefyd yn brofiad unigryw iawn wrth i ni weld yr holl waith geneteg a bridio sydd yn cael ei gynnal yno.

Hoffem ddiolch i Sam Carey, Fferm Rhiwlas a Chanolfan Bridio Genus am eu gwaith yn ystod y diwrnod.