ERWAU O GYFLEONLlyndy

Mae CFfI Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn dechrau chwilio am bumed Ysgolhaig Llyndy Isaf.

Mae Llyndy Isaf yn uned da byw ar 614 erw o ucheldir yn Nyffryn Nant Gwynant. Mae'r bartneriaeth rhwng CFfI Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn rhoi’r cyfle i un aelod CFfI lwcus fyw ar y fferm a rheoli'r tir am flwyddyn gyfan. Bydd ceisiadau am y pumed ysgolhaig yn agor Ddydd Llun, Mai 1af ac yn cau Dydd Gwener 19 Mai.

Bydd Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn rhoi cyfle i rywun ddatblygu sgiliau megis gwneud penderfyniadau, rheoli busnes a hwsmonaeth anifeiliaid drwy redeg fferm ar ucheldir. Annogir aelodau CFfI rhwng 18 a 26 oed i wneud cais am y cyfle gwych hwn fel eu cam nesaf i fyd ffermio. Bydd yr ysgolhaig yn derbyn cyflog o tua £ 18,731 yn ogystal â bod yn gyfrifol am gyllideb y fferm. Mae llety a’r defnydd o gerbyd fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn cael ei gynnwys fel rhan o'r pecyn.

Bydd ysgoloriaeth eleni yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Maes CFfI Cymru yn Ynys Môn ar ddydd Sadwrn 29 Ebrill. Mae CFfI Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri, gan gynnwys yr ysgolhaig presennol, sef James Evans, yn awyddus i groesawu aelodau i Llyndy Isaf i ddysgu mwy am y cyfle. Os oes gennych ddiddordeb i ymweld â Llyndy Isaf, yna cysylltwch â swyddfa CFfI Cymru i wneud trefniadau.

Bydd y fenter yn darparu cyfleoedd i’r ymgeisydd llwyddianus ddatblygu sgiliau personol mewn meysydd fel rheoli stoc, sgiliau busnes, hunan-hyder, gan gynnwys siarad cyhoeddus; a gwaith ymarferol trwy gyfres o hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol a phrofiad gwaith. Bydd yr ysgolhaig hefyd yn cael cyfle i weithio mewn adrannau a lleoliadau eraill Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan gynnwys y fferm gyfagos, Hafod y Llan. Bydd rheolwr fferm Hafod y Llan, Arwyn Owen a’r bugail, Elgan Jones, hefyd yn gweithredu fel mentoriaid i'r ysgolhaig i ddarparu cyngor, cymorth ac arweiniad.

"Mae hwn yn gyfle unigryw i aelod CFfI Cymru gael byw a gweithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Yn ogystal â rheoli tir, bydd yr ysgolhaig cael profi bywyd diwydiant amaethyddol tu hwnt i giât y fferm. Mae'n braf gweld pob ysgolhaig yn datblygu sgiliau amaethyddol rhagorol a dilyn eu taith ar ôl gadael Llyndy Isaf "meddai, Morys Ioan, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru.

Wrth siarad ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri, dywedodd Trystan Edwards; "Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn falch o fod yn cyd-weithio gyda CFfI Cymru ar y prosiect hwn. Mae hwn yn gyfle gwych i aelod o’r ffermwyr ifanc gael profiad o sut beth yw rhedeg fferm ar ucheldir. Bydd y fenter hon yn sicrhau y gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu hyder a sgiliau ym maes rheoli stoc, busnes, a rheoli ymarferol drwy hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol yn ogystal â phrofiad gwaith”.

Mae pecyn cais sy'n cynnwys proffil swydd ac arweiniad ar gael gan Ganolfan CFfI Cymru, ac ar gyfer ei lawr-lwytho o'r wefan, sef www.yfc-wales.org.uk. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Helen Evans - helen.evans@yfc-wales.org.uk; 01982 553502 Gallwch hefyd ddilyn James ar Twitter @LlyndyIsaf.

Lluniau: © Ymddiriedolaeth Genedlaethol / Paul Harris