LANSIWYD CYSTADLEUAETH BARNU STOC NEWYDD YM MHRIF SIOE LAETH CYMRUDaeth dros 20 o aelodau CFfI o bob cwr o Gymru at ei gilydd i gystadlu mewn cystadleuaeth barnu stoc newydd â gwartheg godro a gynhaliwyd ym Mhrif Sioe Laeth Cymru ar ddydd Mawrth 24ain o Hydref 2017 yng Nghaerfyrddin.

Atynnodd y gystadleuaeth newydd sbon twr o aelodau iau a hyn i’r diwgywddiad, wrth iddynt arddangos eu sgiliau tra’n ennill profiad amhrisiadwy, ar gyfer cystadlaethau barnu stoc sydd eisioes yn cael eu cynnig yn eu siroedd.

Rhannwyd yr aelodau i fewn i gategoriau oedran priodol; dan 18, 21 a 26 oed. Fe gystadlwyd aelodau mor ifanc a 12 mlwydd oed yn y gystadlaeuaeth newydd gyffroes am y tro cyntaf, gan ennill hyder gwerthfawr a dysgu sgilliau newydd.

Yn ystod y sioe laeth, dyfarnwyd 22 o aelodau dau gylch o bedwar gwartheg godro. Gan mai dyma'r tro cyntaf i'r gystadleuaeth yma gael ei chynnal, gofynnwyd i'r aelodau osod pedwar heffer Jersey a phedair heffer Holstein yn unig ac roedd gofyn i rhai aelodau rhoi rhesymau os oeddent wedi’i glymu am y lle cyntaf.

Oherwydd safon uchel iawn o’r cystadlu, gofynnwyd i ddau aelod yn y oedran o dan 18 ac o dan 21 roi eu rheswm i'r beirniaid oherwydd eu bod yn cyfartal ar 100 pwynt am y ddau gylch.

Darparwyd y cwpanau i’r enillwyr ym mhob category gan Lywydd y digwyddiad Mr Mansel Raymond ynghyd a Mr Meurig Jones a Mr David Lloyd. Cyflwynodd Mansel a Meurig y cwpanau i'r unigolion buddugol ac roeddent yn hynod o falch o weld y digwyddiad yn un mor lwyddiannus ac yn edrych ymlaen i gynnal y gystadleuaeth eto y flwyddyn nesaf.

Yr enillwyr oedd;

U26

Dan 26, Mr Rhys Jones o CFfI Llannon, Sir Gâr

U21

Dan 21, Mr William Griffiths o CFfI Sanclêr, Sir Gâr

U18 Dan 18, Rhys Jones o CFfI Llannon, Sir Gâr

Hoffem ddiolch i bwyllgor Prif Sioe Laeth Cymru am eu cefnogaeth a’u caniatad i CFfI Cymru i gynnal y gystadleuaeth barnu stoc yn ystod eu digwyddiad eleni. Hoffem hefyd fynegi diolch i Mansel Raymond, Meurig Jones a David Lloyd am ddarparu’r cwpanau am y gystadleuaeth. Yr ydym eisoes yn edrych ymlaen fel mudiad i gynllunio'r gystadleuaeth eto ar gyfer y digwyddiad yn 2018.