Archebwch Nawr

Mae archebion ar gyfer Y Pentref Ieuenctid nawr ar agor ar gyfer y digwyddiad 2019 a gynhelir rhwng 20 a 25 Gorffennaf 2019. Fydd archebio ar lein yn agor yn fuan. I archebu nawr cysylltwch gyda Tîm Y Pentref ar bookings@yfc-wales.org.uk lle byddwn yn gallu helpu gyda'ch archeb!!

Telerau ac amodau

GWERTHIR POB TOCYN YN DDIBYNNOL AR ARGAELEDD AC YN UNOL AG AMODAU A THELERAU CFfI CYMRU. DYLID DARLLEN YR AMODAU A’R TELERAU HYN YN OFALUS CYN PRYNU TOCYNNAU, A DYLID TRAFOD UNRHYW YMHOLIADAU Â NICYN EU PRYNU, OHERWYDD MAE PRYNU TOCYNNAU YN GYFYSTYR Â DERBYN Y TELERAU A’R AMODAU HYN, AC MAE’N YMHLYGU YMRWYMIAD AR RAN DEILYDD Y TOCYN I GADW ATYNT.

1. Dylid darllen holl amodau’r tocyn ynghyd â’r holl ddatganiadau a / neu’r cyfarwyddiadau eraill, sydd naill ai i’w gweld ar y tocyn; ar y wefan (www.yfcwales. org.uk); neu wedi’u harddangos ar y safle. Mae copi caled o’r telerau llawn ar gael ar gais gan CFfI Cymru.

2. Argraffwyd yr holl docynnau â sustem argraffu ddiogel, a dylid eu prynu’n uniongyrchol gan CFfI Cymru neu’r hyrwyddwr yn unig. Bydd unrhyw gais i gyflwynonrhyw docyn arall yn arwain at wrthod mynediad a bydd unrhyw docyn a gafwyd yn groes i’r Telerau a’r Amodau hyn yn ddi-rym, a bydd unrhyw hawliau sy’n gysylltiedig â thocyn o’r fath yn ddi-rym. Gellir ystyried bod y sawl sy’n ceisio defnyddio tocyn di-rym o’r fath i gael mynediad neu ganiatáu hynny yn tresmasu, a gellir ei fwrw allan o’r safle a chymryd camau cyfreithiol yn ei erbyn.

3. Caiff unrhyw docyn a brynir ei brynu ar gyfer y digwyddiad a hysbysir yn unig. Gellir newid dyddiad y digwyddiad dan sylw, a dan yr amgylchiadau hynny, ni fydd unrhywreidrwydd ar CFfI Cymru i ad-dalu arian na chyfnewid y tocyn. Mewn achos o newid dyddiad y digwyddiad, bydd deiliaid y tocynnau yn cytuno fod eu tocyn(nnau) wedi'u rhoi ac yn ddilys ar gyfer dyddiad newydd y digwyddiad hwnnw, a dan yr amgylchiadau hynny, ni chynigir ad-daliad na thocyn yn ei le / tocynnau yn eu lle.

4. Er gwneir pob ymdrech i gynnal y digwyddiad yn unol â'r hysbyseb, tocyn i ddigwyddiad yw hwn, nid perfformiad gan artist/band penodol. Mae CFfI Cymru yncadw’r hawl i newid y perfformwyr neu amser y perfformiadau heb roi unrhyw rybudd ymlaen llaw

5. Yn achos penderfyniad CFfI Cymru i ganslo’r digwyddiad, bydd unrhyw ad-daliad yn unol â disgresiwn CFfI Cymru.

6. Ni ellir ad-dalu cost tocynnau na’u cyfnewid ar ôl eu prynu. Mae’r hyrwyddwr a/neu CFfI Cymru yn cadw’r hawl i wrthod mynediad, os bydd yr hyrwyddwr neu CFfICymru credu’n rhesymol y gallai caniatáu mynediad i ddeilydd tocyn beryglu diogelwch y gynulleidfa a / neu ddeilydd y tocyn a / neu amharu ar fwynhad y gynulleidfa a / neu ar y gwaith o gynnal y cyngerdd, er enghraifft, os ymddengys bod deilydd y tocyn dan ddylanwad alcohol a / neu gyffuriau a / neu’n ymddwyn yn fygythiol, a / neu’n gwrthod dangos dogfen prawf adnabod neu oedran. Ni ad-delir unrhyw ddeilydd tocyn y gwrthodir mynediad i’r safle iddo neu a fwrir allan o’r safle oherwydd ei ymddygiad, yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, y math o ymddygiad a restrir uchod.

7. Ni ellir trosglwyddo tocynnau i ddigwyddiadau eraill a gwaherddir eu hailwerthu yn llwyr. Dylid defnyddio tocynnau at ddefnydd personol neu breifat yn unig. Osailwerthir neu os trosglwyddir unrhyw docyn er mwyn elwa’n fasnachol, bydd yn annilys ac efallai y gwrthodir mynediad i ddeilydd y tocyn neu gellir ei fwrw allan o’r digwyddiad a/neu’r safle. Mae deiliaid tocynnau yn cytuno i ddigolledu CFfI Cymru am bob costau a threuliau a ddaw i'w ran o ganlyniad uniongyrchol neu anuniongyrchol i unrhyw hawliad gan drydydd parti (beth bynnag fydd yr achos) yn sgil dorri’r amod hwn.

8. Erys y tocynnau yn eiddo’r Hyrwyddwr nes caiff taliad llawn amdanynt.

9. Rhaid cyfnewid tocynnau am fand llawes y tro cyntaf y byddwch yn mynd i mewn i'r digwyddiad. Ni chaniateir ailfynediad heb fan llawes dilys.

10. Wrth gasglu’ch band llawes, bydd angen i chi ddangos dogfen adnabod â’ch llun a'ch oedran arno. Mae dogfennau adnabod derbyniol yn cynnwys trwydded yrru â llun, pasbort neu gardiau prawf oedran sydd wedi’u cymeradwyo gan y llywodraeth, yn cynnwys y cerdyn ‘Validate’. Ni dderbynnir cardiau aelodaeth CFfI fel dogfennau adnabod â llun.

11. Ni chaniateir mynediad i unrhyw un sydd â thocyn neu fand llawes ffug, ac mae'r gyfraith yn gwahardd ac yn cosbi cynhyrchu a dosbarthu eitemau a nwyddauanswyddogol o’r fath.

12. Ni chaniateir mynediad i’r man adloniant i unrhyw un sydd dan 16 oed. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n dymuno prynu band llawes fod yn 16 oed neu’n hŷn.

13. Bydd angen dangos dogfen adnabod ddilys â llun i gael band llawes yn lle un a gollwyd.

14. Fel aelodau o’r gynulleidfa, mae deiliaid y tocynnau yn caniatáu tynnu lluniau, ffilmio a recordio sain yn ystod y digwyddiad, y gellir eu defnyddio at ddibenion hyrwyddo

15. Rydych yn rhyddhau CFfI Cymru a noddwyr a chontractwyr y digwyddiad rhag unrhyw atebolrwydd yn sgil colledion neu niwed i unigolyn neu eiddo (ac eithrio anaf i unigolyn wedi’i achosi gan esgeulustod) ac yn cytuno i gydymffurfio â’r holl reolau a’r rheoliadau yn ymwneud â’r safle a’r digwyddiad y gwnaeth CFfI Cymru eich hysbysu amdanynt.

16. Ni fydd CFfI Cymru yn atebol am unrhyw nwyddau a gaiff eu dwyn neu eu colli ar y safle. Peidiwch â gadael unrhyw eitemau gwerthfawr yn eich pabell.Gwybodaeth a Hysbysiad

17. Ni chaniateir gwersylla na chysgu yn y meysydd parcio. Caniateir gwersylla yn y mannau gwersylla dynodedig yn unig.

18. Ni chaniateir dod ag alcohol i mewn i’r man adloniant. Ni chaniateir eitemau gwydr ar unrhyw ran o’r safle. Mae CFfI Cymru yn cadw’r hawl i fwrw allan o’r safle unrhyw un a gaiff ei ddal ag eitemau gwydr, a gwrthod mynediad iddo. Fe’ch gwaherddir hefyd rhag dod ag unrhyw dân gwyllt, arfau neu eitemau peryglus eraill, recordyddion sain/fideo ac unrhyw fath arall o offer recordio sain / fideo i’r safle.

19. Peidiwch â dod ag unrhyw gyffuriau (yn cynnwys sylweddau anterth cyfreithlon) neu unrhyw sylweddau anghyfreithlon i’r digwyddiad. Os cewch eich dal â sylweddau o'r fath, gwrthodir mynediad i chi neu fe’ch bwrir allan o'r digwyddiad a'ch trosglwyddo i ddwylo'r Heddlu.

20. Gellir gwneud archwiliad corfforol o unrhyw un a ddaw i’r safle neu archwilio bagiau. Atafaelir unrhyw eitem neu eitemau y gellid eu defnyddio fel arfau, neu eitemau a allai achosi perygl neu amharu ar bobl eraill sydd yn y digwyddiad.

21. Gellir archwilio unrhyw un a amheuir o fod ag eitemau y gellir eu defnyddio mewn modd peryglus neu ymosodol, neu’n ymgymryd â gweithgareddau anghyfreithlon o fewn y man adloniant neu unrhyw ran arall o’r safle.

22. Os bydd tywydd garw, gwisgwch ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

23. Ni chaniateir systemau sain preifat ar unrhyw ran o’r safle – mae gan yr Heddlu a’r contractwr diogelwch y grym i atafaelu unrhyw systemau sain a ganfyddir ar y safle.

24. Defnyddiwch y biniau sbwriel ac ailgylchu a ddarperir. Peidiwch â thaflu ysbwriel ar y safle, wrth deithio yno ac wrth adael.

25. Ni chaniateir tanau ar unrhyw ran o’r safle, ac fe’u diffoddir. Gwaherddir llosgi plastigau yn unrhyw ran o’r safle. Mae taflu cynhwysyddion nwy neu aerosol neu gynhwysyddion tebyg ar danau yn beryglus iawn, ac fe wnaiff arwain at eich bwrwallan o’r safle.

26. Mae cyfleusterau i bobl anabl ar y safle. Dylai unrhyw un sydd ar goll ar y safle gwrdd ger y Swyddfa Diogelwch.

27. Ni chaniateir unrhyw anifeiliaid ar y safle.

28. Ni chaniateir ysmygu mewn mannau nac adeiladau cyhoeddus caeedig.

29. Ni chaniateir masnachu o unrhyw fath ar y safle.

30. Dylid cofio fod y Pentref Ieuenctid wedi’i gynllunio ar gyfer Pobl Ifanc. Dylai gwersyllwyr gofio bydd adloniant ar y safle tan 2.00 am bob nos.

31. Os yw grwpiau mawr o ffrindiau yn dymuno llogi lleiniau carafán / pabell y drws nesaf i’w gilydd, argymhellir iddynt nodi hynny wrth lenwi’r ffurflen archebu.

32. Adlenni - caniateir un adlen yn unig i bob carafán. Mae’n rhaid i bob carafán fod â larymau mwg.

33. Cerbydau – caniateir un cerbyd am bob carafán. Rhaid parcio unrhyw gerbydau ychwanegol yn y maes parcio sydd gerllaw’r safle, a chodir tâl am hynny.

34. Ni chaniateir barbeciws.

35. Generaduron- Caniateir generaduron yn unol â’r amodau canlynol:
  • Caniateir generaduron disel yn unig
  • Dylai diffoddwyr tân priodol a chymeradwy fod ar gael
  • Rhaid diffodd y generadur erbyn 10.30 pm

36. Er lles eich diogelwch chi a diogelwch gwesteion eraill, cofiwch ymddwyn yn gyfrifol. Ni fydd CFfI Cymru yn goddef unrhyw ymddygiad afresymol neu wrthgymdeithasol.

Caiff unrhyw un sy’n achosi problemau ei fwrw allan o’r safle yn syth ac fe’i gwaherddir rhag defnyddio’r cyfleusterau eto. Gellir diddymu aelodaeth o’r CFfI \ Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru hefyd. Mae’r CFfI \ CymdeithasAmaethyddol Frenhinol Cymru yn gobeithio na fydd angen camau o’r fath, a bydd pob carafaniwr a gwersyllwr yn ystyriol o'u cyd-wersyllwyr. Dalier sylw: mae gan y cwmni diogelwch hawl i godi blaendal o £150.00 am unrhyw garafán wrth iddi gyrraedd y safle, os byddant yn tybio'n rhesymol fod y garafán yn annhebygol o gael ei symud oddi yno ar ddiwedd y digwyddiad. Ad-delir y blaendal os symudir y garafán o’r safle. Bydd hyn yn talu am gostau gwaredu’r garafán a ddaw i ran y CFfI.

WARNING - MAE’N BOSIBL Y GALL GWRANDO AR GERDDORIAETH UCHEL NIWEIDIO'R CLYW. ER MWYN EICH DIOGELWCH, DEFNYDDIR CAMERÂU DIOGELWCH CCTV AR SAFLE’R PENTREF IEUENCTID HEFYD. DEFNYDDIWCH Y BINIAU A DDARPERIR.